World Trade Center
Ocelová nosná konstrukce WTC

Fotografie konstrukce při výstavbě a potom
Konstruktéři: Pádu se nedalo zabránit
Obrázky nosníků, podlaží, napojení skeletu WTC apod.


Po necelých třiceti letech úspěšného provozu komplexu budov Světového obchodního centra v New Yorku zůstává jen vzpomínka na velkolepé dílo, které bylo dokladem špičkové realizace inženýrských zkušeností, poznatků vědy a výzkumu, potenciálu výrobců ocelových konstrukcí a dovednosti stavebních a montážních organizací v závěrečném období dvacátého století. Barbarský útok dne 11. 9. 2001 měl za následek hrůznou smrt tisíců lidí a totální zřícení dvojice budov dříve dominujících Manhattanu.

WTC zůstane nezapomenutelným reprezentantem vrcholné inženýrské tvorby dvacátého století.

 Draze zaplaceným zkušenostem bude jistě se zřetelem k dalšímu rozvoji a výstavbě vysokých budov věnována zvýšená pozornost z hlediska přehodnocení kriterií spolehlivosti nosných konstrukcí, protipožární ochrany a zajištění bezpečnosti osob i objektů proti útokům teroristů. Následující stručný přehled hlavních dat a rozmanitých informací má připomenout projekt dvojčat WTC a zdůraznit podstatné charakteristiky ocelové nosné konstrukce. O objektech WTC je v dalších odstavcích psáno v minulém čase. I když lze oprávněně očekávat, že v budoucnosti bude celý komplex WTC obnoven, nesporně bude realizován ve zdokonalené formě v souladu s vývojem architektury, s rozvojem konstrukčních systémů a s novými možnostmi moderních technologií. 
        
Urbanistické a provozně-architektonické řešení
Komplex WTC se skládal z dvojice vysokých budov o sto deseti patrech a z další čtveřice osmi, respektive desetipodlažních objektů. Pracovní prostory pro cca 50 000 zaměstnanců o rozloze cca 2 900 m2 v každém z kancelářských podlaží) byly navrženy a vybaveny tak, aby umožnily jednání a jiný pracovní kontakt s cca
80 000 návštěvníky vstupujícími do objektů denně. Z šesti podzemních podlaží sloužilo pět k parkování až dvou tisíc vozů, ke komunikačnímu spojení s městskou dopravní sítí apod. V jednom podzemním a dále v několika nadzemních patrech byla umístěna technologická zařízení.   

Svislou dopravu do kancelářských podlaží v každém z obou výškových objektů zajišťovalo celkem 100 osobních a 4 nákladní výtahy. Jejich zajímavé uspořádání dovolovalo velice rychlou dopravu osob do jednotlivých podlaží. 
Pět expresních výtahů sloužilo k dopravě osob do podlaží č. 107 a 110. Výtahové šachty zabíraly cca 13 % půdorysné plochy podlaží. Svislá doprava osob byla navržena tak, aby kterékoliv podlaží bylo dosažitelné za obvyklého provozu v objektu do 2 minut. V případě nouze mělo  podle předpokladů projektu být možné vyklidit celý objekt za 5 minut (!).

Náročné technické zařízení dvojčat WTC (klimatizace, energie, sanita, ad.) by zasloužilo samostatné pojednání. K nejzávažnějším součástem vysokých budov patřil klimatizační systém (chlazení či vytápění objektu). Do hlavního klimatizačního zařízení v podzemní části budovy byla čerpána chladící voda z řeky Hudson (330 000 l/min). Součástmi klimatizační soustavy bylo dále zařízení umístěné v technologických podlažích. K zajímavostem technického vybavení patřila kabina se zařízením pro mytí oken. Tato dálkově řízená kabina pojížděla svisle po kolejničkách skrytých ve fasádním plášti ("zubačka") a nebylo proto třeba zavěšovat kabinu na lana. Po dokončení mytí v jednom sloupci oken byla kabina přemístěna do sousedního sloupce a tak proces mytí oken trvale pokračoval.   

Celková výška každé z dvojice budov byla 411 m, půdorysný rozměr byl 63,5 x 63,5 m, jádro mělo rozměry 24 x 42 m, a skladebná výška podlaží byla 3,66 m (při světlé výšce 2,62 m) a výška vstupní haly 22,3 m. Celková podlahová plocha jedné budovy byla 418 000 m2 při půdorysné ploše budovy 4032 m2 (užitková plocha celkem 319 000 m2) a objem budovy byl 1 754 000 m3.

Ocelová nosná konstrukce vysokých budov WTC
Ocelového nosný systém  se skládal z těchto hlavních částí:
- z "komůrky" o rozměrech cca 63,5 x 63,5 m, jejíž stěny byly tvořeny hustým patrovým sdruženým rámem (montážní "dílec"tohoto rámu je naznačen na obrázku). Rozteč padesáti devíti sloupů uzavřeného profilu v každé stěně komůrky byla 1020 mm. Úroveň vodorovných trámů rámu odpovídala úrovni stropních konstrukcí. V rozích byly rámové stěny komůrky spojeny tak, aby byl zajištěn přenos smykových sil mezi stěnami komůrky.
- z vodorovných "diafragmat" ztužujících komůrku. Diafragmata byla tvořena stropní konstrukcí , svisle podepřenou na vnějším straně budovy ocelovou konstrukcí komůrky a uvnitř půdorysu ocelovým "jádrem"
- z vnitřního ocelového "jádra", přenášejícího pouze svislé účinky zatížení do základů

Interakcí tří hlavních součástí uvedených výše vznikla ocelová prostorová (torzně a ohybově tuhá) konstrukce, přenášející účinky všech svislých zatížení, jakož i účinky vodorovného zatížení (především větru) do betonové spodní stavby, uložené na skalním podkladu. Montáž hlavní nosné ocelové konstrukce je naznačena na posledním obrázku.
Netřeba zdůrazňovat náročnost montáže ocelové konstrukce ve stísněných poměrech jižní části Manhattanu. Bylo např. nutno přiblížit k dosahu montážních jeřábů celkem 78 000 t ocelových konstrukcí pro každou z obou budov (44,5 kg/m3, tj. 186,6 kg/m2 půdorysné plochy podlaží či 244,5 kg/m2 užitné plochy podlaží). Montážní díly komůrky o výšce tří podlaží byly spojovány VP šrouby.
 
Doplňující informace o ocelové konstrukci
 Sloupy ocelové rámové komůrky měly konstantní vnější rozměry 450 x 450 mm, výška vodorovných trámů rámových stěn komůrky byla 1,32 m. V závislosti na účincích zatížení byla zvětšována tloušťka profilu (od 7,5 do 12,5 mm) a volena kvalita oceli o mezi kluzu 295,0 do 700,0 N/mm2. V nejnižší části budovy (vstupní hala) byly vždy tři sloupy komůrky spojeny v sloup jediný o vnějším rozměru 800 x 800 mm. Hlavní částí stropních konstrukcí byly příhradové nosníky (o výšce 900 mm a o rozpětí až 18,3 m) uložené na každý druhý sloup komůrky, tedy jejich rozteč byla 2 040 mm.

Deska z lehkého betonu (tloušťka 100 mm), uložená na ztraceném bednění (z tenkostěnného za studena tvarovaného plechu), byla spřažena s ocelovým příhradovým nosníkem. Uvedený systém byl doplněn podružným ztužením. Stropní konstrukce byla dimenzována na zatížení stálé 500 N/m2 a na nahodilé zatížení 4880 N/m2. Opláštění budovy bylo provedeno z hliníkových plechů. Zatížení větrem bylo po celé výšce budovy uvažováno hodnotou 2200N/m2. Největší vodorovná výchylka vrcholu budovy bylo 280 mm.
K protipožární ochraně ocelové konstrukce měl posloužit vermiculitový nástřik o tlouštce 3 mm. Zvýšená odolnost proti požáru byla navržena pro vnitřní jádro (včetně únikových schodišť), kde byly též rozmístěny hydranty. V technologických podlažích byly protipožární nádrže naplněné 18 500 litry vody (poznámka: lze odhadnout, že v nádržích letadla Boing bylo v okamžiku nárazu na budovu nejméně třikrát tolik litrů leteckého benzinu).

Závěrem          
Vysoká míra lidského umu, tvořivosti a technických schopností ve své době patrně nejvyšší úrovně přesto v přímé konfrontaci s bestiální chutí za každou cenu zabíjet zcela prohrála. Architekti a projektanti měli snahu počítat s téměř vším, hurikánem počínaje a nárazem letadla konče. Ale že půjde o letadla dopravní, patřící na světě k největším, která budou navíc zcela plná  vysoce výbušného leteckého benzínu, s tím však skutečně nepočítali. Je vůbec možné zajistit pro podobné objekty ještě vyšší míru bezpečnosti? Po třiceti letech od výstavby WTC to dozajista možné je, protože technických možností při zajišťování bezpečnosti přibyla velká škála. Bezpečnější řešení má však své ale – především ekonomické.

Podobně stavěné výškové budovy by musely být stavěny s buďto podstatně mohutnějšími průřezy nosných konstrukcí nebo z pevnějších materiálů, užívaných například při kosmickém výzkumu. Soudný názor pak v tomto případě říká raději stavět na jiném místě a budovy nižší, byť efektivnost investice a jejího následného provozu, propočtená zejména přes pořizovací cenu pozemku, bude nepochybně nižší též. Ovšem bráno v souvislostech práce a života v konfrontaci s možností, že kterýkoliv den přijdou opět o život tisíce nevinných lidí, pak je výběr jednoznačný.

Obrázky nosníků, podlaží, napojení skeletu WTC apod.
Nahoru